Elastic APM ile Uygulama Performans Takibi

  • Uygulama tarafında performans metriklerini toplamayı sağlayan APM Agent,
  • Agent tarafından gönderilen datayı işleyen APM Server,
  • Büyük veriler üzerinde sorgulama, içerik arama, veri analizi gibi işlemlerde daha çok performanstan dolayı tercih edilen bir search engine olan Elasticsearch,
  • Elasticsearch için açık kaynaklı bir veri görselleştirme panosu olan Kibana ana işleyeşimizi oluşturacak.

Docker ile Elastic Stack ve APM Kurulumu

APM Agent Oluşturma

Kibana APM UI

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store