Angular 9 ile Gelen Yenilikler

Daha Küçük Paket Boyutu

Hızlı Test Etme

Daha iyi hata ayıklama imkanı

Geliştirilmiş CSS Sınıfı ve Stil Bağlama

@Component({
host: {
style: "color:blue"
},...
})
...

@Directive({
host: {
style: "color:black",
"[style.color]": "property"
},...
})

Geliştirilmiş tip kontrolü

Geliştirilmiş derleme hataları

Geliştirilmiş derleme süresi, varsayılan olarak AOT’u etkinleştirme

ProvidedIn için seçenekler

@Injectable({  
providedIn: 'platform'
})
class MyService {...}

En son TypeScript versiyonu kullanımı

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store