Angular 9 ile Gelen Yenilikler

 • Daha küçük paket boyutu ve performans artışı
 • Hızlı test etme
 • Daha iyi hata ayıklama imkanı
 • Geliştirilmiş CSS sınıfı ve stil bağlama
 • Geliştirilmiş tip kontrolü
 • Geliştirilmiş derleme hataları
 • Geliştirilmiş derleme süresi, varsayılan olarak AOT’u etkinleştirme
 • ProvidedIn için seçenekler
 • En son TypeScript versiyonu kullanımı

Daha Küçük Paket Boyutu

Hızlı Test Etme

Ivy’de TestBed’in uygulanması, componentlerin testler arasında düzenlenmesini daha verimli hale getiriyor. Bu değişiklikle componentler testler arasında yeniden derlenmez. Testlerin yaklaşık %40 ile %50 arasında daha hızlı olacağını gözlemleyebiliriz.

Daha iyi hata ayıklama imkanı

Angular 9 hata ayıklamak için bazı teknikler ve araçlar kullanıyor. Bunlar;

 • Directive ve componentlerin nesnesine erişim istenebilir
 • applyChanges ile değişiklik algılama tetiklenebilir
 • Metotlar çağırılabilir ve güncellenebilir

Geliştirilmiş CSS Sınıfı ve Stil Bağlama

Önceki versiyonlarda uygulama bir stil için birden fazla tanım içeriyorsa bu stiller birbirinin yerine geçiyordu. Angular 9 ile birlikte zamana bağlı olmayan tutarlı bir öncelik sırasına göre stiller net bir şekilde yönetilebilir. Yeni gelen kurallar ile örneğimizde [style.color], [style] ile çakışan bağlamayı ezmiş oluyor. Örnek kullanımı aşağıda görebilirsiniz.
[style.color]="color1" [style]="{color: color2}" myDirective>

@Component({
host: {
style: "color:blue"
},...
})
...

@Directive({
host: {
style: "color:black",
"[style.color]": "property"
},...
})

Geliştirilmiş tip kontrolü

Angular derleyicisi uygulamada daha fazla tip kontrolü yapar ve daha katı kurallar uygular. Bu özellik geliştirme sırasında hata yakalamayı kolaylaştırır. Angular 9 ile tip kontrolü için 2 ana flag(bayrak) sunuldu.

Geliştirilmiş derleme hataları

Angular 9 ile gelen Ivy derleyicisi daha güçlü tip güvenliği sunar. Aynı zamanda tüm hata mesajlarının okunmasını kolaylaştırır.

Geliştirilmiş derleme süresi, varsayılan olarak AOT’u etkinleştirme

Ivy derleyicisi ile gelen iyileştirmeler ile birlikte development modunda iken AOT (Ahead-of-time) etkin bir şekilde geliyor. Componentler kullanıma bağlı olarak otomatik olarak derlenecek, entryComponents ve ng serve kullanmaya gerek kalmayacaktır.

ProvidedIn için seçenekler

Angular 9 ile birlikte providedIn değeri için Dependency Injection desteği eklenmiştir.

@Injectable({ 
providedIn: 'platform'
})
class MyService {...}

En son TypeScript versiyonu kullanımı

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store